Algemene voorwaarden

1.     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon PM Cosmetics en een cliënt die de schoonheidssalon bezoekt.


Inspanning schoonheidssalon
1.     De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.     De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.
3.     Schoonheidssalon PM Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


Afspraken
1.     De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon PM Cosmetics melden.
2.     Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon PM Cosmetics het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3.     Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4.     Schoonheidssalon PM Cosmetics moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
5.     Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet daarover zegt.


Persoonsgegevens
1.     De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2.     De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze in een klantensysteem.
3.     De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

4. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.